PROJEKTY

 • 2015–2017 Projekt programu INGO II (LG, MŠMT), podprogramu INFRA: LG15051 „Zapojení ČR do projektu Projekt SAFESAFE" - od roku 2011 je ÚLBDG zapojen do mezinárodního projektu SAFE (Stability of Altered Forest Ecosystems), jednoho z největších ekologických výzkumných experimentů na světě, který zkoumá vliv odlesnění a fragmentace na cca 8 tisíc ha tropického deštného lesa v malajském Sabahu na ostrově Borneo. Projekt je veden Dr. R. Ewersem z Imperial College London, ve spolupráci s University of Cambridge, University of Oxford, malajskými institucemi (a nyní i MENDELU), přičemž cílem MENDELU je v rámci projektu studium dynamiky druhového složení, struktury a prostorových vztahů dřevin v lesních fragmentech o různých velikostech (od 1 po 100 ha) - zapojení MENDELU (Ing. M. Svátek).
 • 2017–2021 Projekt programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER (MŠMT): LTT17017 „Působení českých vědců v experimentu SBE" - projekt Sabah Biodiversity Experiment (SBE), koordinovaný Universität Zürich a SEARRP (South East Asia Rainforest Research Partnership), pomocí kontrolovaného experimentu detailně zkoumá vztah mezi biodiverzitou a ekosystémovými službami tropického deštného lesa v Malajsii a zabývá se možnostmi obnovy struktury a funkcí selektivně protěženého lesního ekosystému (Ing. M. Svátek).
 • 2017–2021 Projekt programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER (MŠMT): LTT17033 „Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE" - zapojení do pan-evropského projektu výzkumu biodiverzity lesa FunDivEUROPE (Functional Significance of Forest Biodiversity in Europe), na němž se podílí 24 výzkumných pracovišť z 15 zemí Evropy (Ing. R. Matula).
 • 2017-2020 TAČR TH02010325 - Inovace krmných směsí pro zvýšení
 • kondice hospodářských zvířat a zvěře (TA0/TH): Ověření využití určitých rostlin a extraktů z nich jako
 • krmivových doplňků, ke zlepšení zdravotního stavu chovných zvířat i volně žijící zvěře, včetně zjištění jejich biologické bezpečnosti. Zlepšení užitných vlastností krmiv, využití nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti materiálů, které budou aplikovány v podobě inovací krmivových směsí (prof. Maděra).
 • 2014 – 2017 Projekt „Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Hawassa Zurya Woreda". Partnery projektu jsou Awassa University, MERET Project a GEOtest a.s. Cílem projektu je zvýšit ekologickou stabilitu oblasti tří komunit v okrese Awassa Zuriya Woreda prostřednictvím posílení kapacit místních obyvatel, zavedením komplexu protierozních opatření a implementací plánu hospodaření v krajině, a tím zlepšit životní úroveň cca 21 000 obyvatel (Ing. P. Němec).
 • 2016 - 2018 Projekt Zavedeni ...2016 – 2018 Projekt „Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture" v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie." Realizátor společně s místními experty vytváří plán inovativního managementu přírodních zdrojů pro oblast 32 komunit povodí řeky Baso, jehož aplikace a přijetí místními bude mít za následek zastavení eroze a zvýšení retenční schopnosti horní části povodí a zlepšení využívání přírodních zdrojů místními obyvateli. Pomocí protierozních opatření a vodohospodářských objektů realizovaných v terénu bude rehabilitována vzorová oblast na území dvou komunit v horní části povodí (Ing. P. Němec).
 • 2017 – 2019 Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky (doc. J. Pavliš).
 • 2014 – 2017 Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (doc. J. Pavliš).
 • 2014 – 2017 Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie), (Prof. P. Maděra).
 • 2015 – 2017 Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014), (doc. L. Úradníček).
 • 2017 Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža (Ing. L. Ehrenbergerová).
 • Měření výmladků2016 – 2018 Dynamika růstu dřevin a vývoj bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd, projekt IGA (LDF_PSV_201_6005), (Ing. R. Matula).
 • Měření výmladků
 • 2017 Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku, projekt IGA (LDF_VT_2017003), (doc. L. Úradníček).
 • 2017 Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích, projekt IGA (LDF_VP_2017047), (Ing. R. Bernaczik).