Main page / Conferences / Conferences in the Past

Uskutečněné konference

 Ochrana ohrožených druhů v ČR

5.--6. říjen 2016 | Křttiny

Konference Ochrana ohrožených druhů v ČR, proběhla pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem konference bylo vytvořit vhodný rámec pro pracovní setkání zaměřené na ochranu ohrožených druhů žijících v české a moravské krajině. Konference poskytla prostor pro mezioborové společné diskuse nad výše zmíněnou problematikou z rozmanitých úhlů pohledu -- od ochrany a péče o ohrožené druhy až po jejich význam z hlediska zachování genofondu pro budoucnost. 
5. října proběhly prezentace příspěvků, 6. října byla uskutečněna exkurze na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Akce byla podpořena grantem EHP-CZ02-OV-1-012-2014 Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny, s podporou grantu z Islandu, Norska a Lichtenštejnska,

Více informací na: cerveneseznamy.mendelu.cz